Terug naar overzicht

Aalscholvers en waterkracht op agenda EEA-bijeenkomst in Hamburg

Aalscholvers en waterkracht op agenda EEA-bijeenkomst in Hamburg

De jaarlijkse algemene vergadering van de European Anglers Alliance (EAA) werd dit jaar van 22-24 september gehouden in Hamburg. Deelnemers konden diverse vaklezingen bijwonen en er werden belangrijke besluiten over de toekomstige speerpunten van de EEA in Europa goedgekeurd. Veel onderwerpen hebben direct betrekking op bestaande regelingen voor de sportvisserij in Europa.

Berlijn, 27 september 2022. De sportvisserij is populair in Hamburg, op veel plaatsen in de stad wordt gevist. Daarom was Hamburg een logische keuze als locatie voor de jaarlijkse algemene vergadering van de European Anglers Alliance (EAA). 24 vertegenwoordigers van de sportvisserij uit 10 Europese landen (waaronder ook Sportvisserij Nederland) en verschillende wetenschappers kwamen bijeen om de toekomstige speerpunten van de EEA voor de sportvisserij in Europa te bespreken. De EEA behartigt de belangen van zo'n 25 miljoen sportvissers in heel Europa. 

Fred Bloot – president van de EAA en adjunct-directeur van Sportvisserij Nederland – werd tijdens de EAA-bijeenkomst herkozen en zal daarmee ook de komende drie jaar de functie van EAA-president vertegenwoordigen.


Fred Bloot, voorzitter van de EAA en adjunct-directeur van Sportvisserij Nederland, samen met Klaus-Dieter Mau, voorzitter van de DAFV. Foto: DAFV, Olaf Lindner


Vanuit Brussel worden steeds meer EU-voorschriften en beperkingen opgelegd voor de hengelsport. Beheer van de palingstand, zalmvisserij in de Oostzee, maximale dagvangst voor de gul, het gebruik van lood bij het vissen, beheer van aalscholvers, visverboden in beschermde gebieden of uitbreiding van de waterkracht. Om invloed uit te oefenen op de toekomst van de sportvisserij in Europa is het cruciaal om op Europees niveau de belangen van vissers te vertegenwoordigen.

Een belangrijk succes van de EAA in het afgelopen jaar was het tegenhouden van een algemeen visverbod in streng beschermde gebieden in het kader van de Biodiversiteitsstrategie 2030. In de eerste concepttekst werd voorgesteld voor 10% van het landoppervlak strenge beschermingsregels vast te stellen, met inbegrip van een algemeen visverbod. Dankzij tussenkomst van de EAA werd deze passage geschrapt, althans voorlopig.

Aalscholvers bedreigen de biodiversiteit van onze vissoorten

Veranderde milieuomstandigheden en de Europese bescherming van aalscholvers hebben een situatie gecreëerd waarin de visbestanden in Midden-Europa al lang niet meer standhouden. De vele initiatieven om bedreigde vissoorten te beschermen leveren voor veel soorten nauwelijks een toename op (met name vlagzalm, paling, wilde zalm en nu ook gul). Het totale visbestand en het aantal niet-bedreigde soorten loopt steeds verder terug in Europa.


Nieuw wetenschappelijk onderzoek van Dr. Niels Jepsen schetst een angstaanjagend beeld en laat weinig twijfel bestaan over de negatieve invloed van de aalscholver op de Europese visbestanden. De omvang en intensiteit van deze negatieve invloed heeft een nieuwe dimensie bereikt. Voorheen kon nauwelijks worden achterhaald welke en hoeveel vissen werden opgegeten aalscholvers. Maar dankzij wetenschappelijk onderzoek met moderne methoden, waarbij vissen worden voorzien van zendertjes, werd snel duidelijk dat een schrikbarend aantal vissen ten prooi valt aan aalscholvers. Er werden grote aantallen zendertjes teruggevonden in de poep van aalscholvers uit nabijgelegen kolonies.

De EAA heeft daarom in Hamburg unaniem besloten om voor de bescherming van bedreigde vissoorten een adaptief populatiebeheer voor aalscholvers op Europees niveau te eisen. Daarvoor wordt het huidige standpunt herzien en worden verschillende initiatieven opgezet met EU-politici om de impact van de aalscholver op bedreigede vissoorten in Europa terug te dringen.

Waterkracht

De omstandigheden voor beperking van de waterkracht en herstel van vrij stromende rivieren blijven uitdagend, met name vanwege de huidige energiecrisis. De Taxonomieverordening (criteria voor duurzame economische activiteiten en de financiering daarvan) wekt de hoop dat investeringen in waterkracht in de toekomst worden ontmoedigd.

In het kader van de wereldwijde verklaring 'Rivers for climate' eisten op 21 september 2021 meer dan 290 organisaties uit 69 landen dat zogenaamd 'duurzame' waterkrachtcentrales niet in aanmerking komen voor klimaatfinanciering. In het kader van Green Deals en de nieuwe Biodiversiteitsstrategie 2030 moet in Europa ook iets voor de rivieren worden gedaan. Het is afwachten hoe deze uitgesproken intenties zich zullen ontwikkelen tegen de achtergrond van de huidige energiecrisis. De EAA zal toekomstige ontwikkelingen op de voet volgen en zich inzetten voor het herstel van vrij stromende rivieren in heel Europa.

Gastsprekers uit de wetenschap en bestuur

De EAA baseert eisen op wetenschappelijke inzichten en niet, zoals sommige vertegenwoordigers uit de politiek, bestuur en milieuorganisaties, op ideologieën. Ideologische eisen leiden op de lange termijn maar al te vaak tot misstanden op het gebied van natuurbescherming en komen voor rekening van de onderwaterwereld of ongewenste belanghebbenden.

Tijdens de besprekingen kon de EAA haar standpunten afstemmen op de laatste onderzoeksinzichten van vooraanstaande wetenschappers van het Thünen-Institut en de Universiteit van Denemarken. Dr. Harry Strehlow en Dr. Simon Weltersbach spraken in hun lezingen over de laatste ontwikkelingen in de stand van gul en zalm in de Oostzee. Kevin Haase, eveneens van het Thünen-Institut, liet met behulp van computergestuurde modellen zien hoe de visserij in de Oostzee zich door de regulering de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en welke conclusies de politiek, besturen en verenigingen daaruit kunnen trekken voor de toekomst.
Dr. Niels Jepsen, wetenschapper aan de Technische Universiteit van Denemarken, vertelde over de gevolgen van overbeschermde aalscholverbestanden voor vissoorten. Recente onderzoeken waarbij vissen van zendertjes werden voorzien, schetsen een angstaanjagend beeld van de schade die aalscholvers onder (bedreigde) vissoorten aanrichten.Wat de DAFV betreft was het evenement een groot succes, we zijn met veel plezier gastheer voor de EAA geweest. We zijn blij met de constructieve dialoog met andere Europese visserijverenigingen, de nieuwe vakkennis die we hebben opgedaan en de toekomstgerichte besluiten die in Hamburg zijn genomen. Nu is het zaak deze in te zetten om de belangen van sportvissers in heel Europa zo goed mogelijk te behartigen.
Nieuwsbrief aanmelding
Divide