Visserijwet en -regels

Als sportvisser krijg je te maken met een aantal wetten en regels, bijvoorbeeld op het gebied van vereiste visdocumenten. Maar ook op het gebied van gesloten tijd aas- en vissoorten, minimummaten vissoorten en beschermde vissen. Ook voor het nachtvissen gelden specifieke regels.Indien je je niet aan deze regels houdt, kan dat een boete opleveren. Deze wetten en regels zijn opgedeeld in twee gebieden:
  • Visserij in de binnenwateren 
  • Zeevisserij
De (sport)visserij is geregeld in de Visserijwet 1963. De belangrijkste wettelijke regels worden hieronder beschreven.

Schriftelijke toestemming

Om in het binnenwater te mogen vissen heeft iedere sportvisser– ongeacht de leeftijd – altijd een schriftelijke toestemming (vergunning) nodig van degene die het visrecht heeft op het water waar men wil vissen. Die visrechthebbende is in de meeste gevallen een hengelsportvereniging of -federatie die visrecht heeft gehuurd. De schriftelijke toestemming beschrijft waar en onder welke voorwaarden er mag worden gevist. De VISpas en de daarbij behorende Lijst(en) van Viswateren vormen samen de schriftelijke toestemming, waarmee je kunt vissen in de wateren die in de lijst(en) van viswateren staan vermeld. Hetzelfde geldt voor de Kleine VISpas, die samen met de Kleine Lijst van Viswateren de schriftelijke toestemming vormt. Ook de combinatie VISpas en de VISplanner is een geldige toestemming (zie www.visplanner.nl of download de gratis VISplanner app!)

Let op: Met de Kleine VISpas kun je met één hengel en een beperkt aantal (aangewezen) aassoorten vissen in een beperkt aantal wateren die zijn opgenomen in de bijhorende Kleine Lijst van Viswateren. De Kleine VISpas vormt samen met de Kleine Lijst van Viswateren de schriftelijke toestemming.

Dode aasvisjes

Voor gevangen vis die als aasvis wordt gebruikt, gelden bijzondere voorwaarden. Deze zijn beschreven in de ‘Algemene Voorwaarden gebruik VISpas’. Kleine VISpashouders dienen alle gevangen vis onbeschadigd en levend in hetzelfde water terug te zetten!

Aassoorten

De aangewezen aassoorten zijn: brood, aardappel, deeg, kaas, granen, zaden, worm, steurkrab, insecten en insectenlarven en kleine nabootsingen daarvan (niet groter dan 2,5 cm). Alleen VISpashouders mogen onder strikte voorwaarden vissen met slachtproducten, een dood visje of een stukje vis (ongeacht hoe groot) en alle soorten kunstaas. Deze voorwaarden staan in de papieren lijst en de VISplanner.
Het is verboden om gewervelde dieren als aas te gebruiken (o.a. levende vissen, amfibieën, reptielen, vogels of zoogdieren). Vissen met maden, wormen en dergelijke is wel toegestaan.

Gesloten tijd aassoorten

Van 1 april tot de laatste zaterdag van mei geldt een verbod voor sommige aassoorten. Er mag in die periode niet worden gevist met slachtproducten, een dood visje of een stukje vis (ongeacht hoe groot) en alle soorten kunstaas; met uitzondering van kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm.

Let op: Voor een aantal wateren in de Viswaterlijsten en VISplanner geldt een langere gesloten tijd voor aassoorten. Dit staat bij de betreffende federaties en/of wateren vermeld. Voor het IJsselmeer geldt dit verbod van 16 maart tot en met 30 juni.

Gesloten tijd vissoorten

Voor een aantal vissoorten geldt een gesloten tijd. Vang je zo’n vis in die periode, dan moet je deze met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en direct en onbeschadigd in hetzelfde water terugzetten!

Let op: VISpashouders moeten gevangen (gras)karper en paling altijd levend terugzetten in hetzelfde water. Kleine VISpashouders moeten zelfs alle gevangen vis levend terugzetten!

Minimummaten vissoorten

Vang je een vis kleiner dan de minimummaat voor deze soort, dan moet je deze direct in hetzelfde water terugzetten! Deze bepaling geldt voor alle wateren (zout, brak, zoet)! Minimummaten van zoetwatervissen vind je hier. Minimummaten van zoutwatervissen vind je hier.

Beschermde vissoorten

In de Wet Natuurbescherming is een aantal vissoorten opgenomen waarop je niet mag vissen. Het betreft de volgende soorten: gestippelde alver, beekprik, bittervoorn, elrits, houting, grote modderkruiper, Kleine modderkruiper, beekdonderpad en Atlantische steur. Vang je onverhoopt een dergelijke vis, dan dien je deze direct in hetzelfde water terugzetten. Zet een vis die je niet kent, altijd terug (zie ook www.nederlandsevissen.nl of download de gratis Vissengids App).

Meeneemverbod paling

Door watervervuiling, aangelegde dammen en overbevissing dreigt de paling uit te sterven. Daarom moeten sportvissers in Nederland hun gevangen paling direct in hetzelfde water terugzetten.

Meld visstroperij

Meld (vermoedelijke) visstroperij altijd bij de betreffende hengelsportfederatie en/of ga naar www.visstroperij.nl.

Algemene voorwaarden VISpas en Kleine VISpas

De houder van de VISpas of Kleine VISpas dient zich te houden aan een aantal voorwaarden. Doe je dit niet, dan word je geacht zonder schriftelijke toestemming te vissen en kun je worden beboet. De voorwaarden zijn opgenomen in de betreffende Lijsten van Viswateren en de VISplanner. Hieronder tref je de belangrijkste voorwaarden aan. Deze gelden voor alle wateren genoemd in de viswaterlijsten en de VISplanner. Per federatiegebied of per water kunnen aanvullende/beperkende voorwaarden gelden. Die staan dan afzonderlijk bij de betreffende federatie of bij het betreffende water vermeld.


Gedragscodes verantwoord sportvissen

Naast de wettelijke visserijregels en voorwaarden bestaan er gedragscodes. Dit zijn belangrijke ‘spelregels’ op het gebied van omgang met vis, gebruik van lood en leefnet. Deze zijn ook beschreven in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren en de VISplanner.

De hoofdregels voor de omgang met vis zijn:
  • Probeer te voorkomen dat een vis de haak slikt.
  • Raak een vis alleen met natte handen aan.
  • Verwijder de haak uiterst voorzichtig.
  • Zet de vis direct terug in hetzelfde water.
  • Gebruik indien niet per se nodig geen leefnet.
  • Gebruik bij voorkeur geen lood, maar een milieuvriendelijk alternatief.

Kijk voor een volledig overzicht van de geldende wetten en regels voor sportvissers op de website van Sportvisserij Nederland.

Nieuwsbrief aanmelding
Divide